Objevujte nové
zážitky v USA

Poznejte jaké krásy v sobě skrývá USA s nasimi poznávacími zájezdy.
Více o zájezdu

Mormoni

Mormoni, celým názvem však Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů (CJKSPD) je církevní společenství založené Josephem Smithem ve Spojených státech v roce 1830. Tento složitý název církev nese od roku 1838, i když počátky hnutí se datují do přelomu 20. a 30. let 19. století.

Název Mormoni je pak odvozen od Knihy Mormon, která je pro následovníky Josepha Smithe doktrínou. Věřící této církve považují označení Mormoni za neuctivé, byť jsou pod tímto názvem známy čím dál častěji.  Sami se považují za „svaté“, což v jejich náboženské terminologii značí „žít čistým životem a následovat Ježíšovo učení“.

Jak Církev vznikla?

Kniha Mormonova vypráví, jak na počátku 19. století byla pravda zjevena tehdy čtrnáctiletému Josephu Smithovi. Ten se modlil o zjevení, která z církví je tou pravou. Zjevil se mu tehdy anděl Moroni a předal mu zlaté desky, na kterých bylo zaznamenáno původní Ježíšovo učení. Členové Církve věří, že prostřednictvím proroka Smithe byla v dubnu 1830 znovu zaregistrována na zemi 'Církev Ježíše Krista' ve své původní podobě.

Druhým prezidentem Církve byl Brigham Young, který založil mnoho míst ve státech Utah, Kalifornie, Arizoně, Nevadě a Idaho. V roce 1847 totiž se svými stoupenci zaznamenal jeden z největších exodů v dějinách Spojených států, kdy asi 100 000 věřících vyvedl z Ohia do Utahu, do oblasti Velkého Solného jezera (Salt Lake City). Dnes v Utahu žije přibližně 2,5 milionu obyvatel, z toho 60 % jsou Svatí posledních dnů. Celosvětově je Církev ve 176 zemích a teritoriích a má asi 14, 5 milionů příslušníků.

Učení Církve

Učení Církve vychází ze 4 knih, která byla prorokům inspirována Bohem. Věřící se opírají o texty z Bible, z Knihy Mormon, z knihy Nauka a smlouvy a z knihy Drahocenná perla. 

Kniha Mormonova vypráví příběh Izraelitů, kteří kolem roku 600 př. n. l. odešli do Ameriky, coby nové zaslíbené země. Ti zde vytvořili novou civilizaci čítající 10 izraelských kmenů. Civilizace měla pak trvat 1000 let. Učení říká, že původní obyvatelé, indiáni, jsou Židé, potomci těchto deseti kmenů. Kniha dále popisuje boje mezi některými kmeny. Kniha zmiňuje jak Ježíš Kristus, který z Palestiny do Ameriky odešel, předal své učení jednomu z kmenů. Když však byl kmen vyvražděn kmenem jiným, jeden z jeho stoupenců, Moroni, syn dějepisce Mormona, uschoval Ježíšova slova do schránky v zemi na hoře Cumorah. Tam je až v 19. století nalezl právě Joseph Smith. Ježíšovo pravé učení se tak zachovalo pouze v knize Knihy Mormonovy.

Dnes je Církev založena na správě a učení proroků a apoštolů, ale úhelným kamenem je sám Ježíš Kristus. Církev proto vede prorok. 

Ústředí Církve je v Utahu v Salt Lake City.

Církev učí trojjedinnost Boha.

Nejdůležitější je rodina, to je zásadní dogma Svatých. Věří, že rodiny mohou být spolu nejenom během života na Zemi, ale i po smrti. Své sňatky uzavírají v chrámech. Pondělí je dnem vyhrazeným pro společný rodinný život. Mnoho rodin má více dětí.

Slovo moudrosti. Svatí se varují látek škodlivých pro tělo. Zdržují se tedy drog, cigaret, alkoholu, kávy a čaje. 
Křest následuje až ve chvíli, kdy je člověk schopen dostatečně porozumět významu tohoto obřadu a rozhodl se pro něj ze své svobodné vůle.

Církev povzbuzuje své mladé, aby sloužili misii před započetím rodinného života. Obvykle jsou vysíláni na základě určení kazatelů do zemí, kde je misionářská služba potřeba. Muži slouží 24 měsíců, ženy 18.

Mnohoženství je nejčastěji zmiňovaných faktem ve spojení s Mormony. Bylo praktikováno z důvodu co nejrychlejšího naplnění náboženské obce věřícími do roku 1890. Poté z důvodu tlaku federální vlády (zrušení mnohoženství bylo podmínkou pro přijetí Utahu do Unie), bylo mnohoženství i polygamie zrušena.

Církev financuje svou činnost z desátků věřících, kteří svou činnost pro Církev plní bezplatně.

Církev vlastní několik univerzit.